Upadłość konsumencka

 

Upadłość konsumencka to szansa na oddłużenie osób, które utraciły płynność finansową. Gdy brak nadziei na wyjście z długów, a ciężary finansowe zdają się nie do udźwignięcia warto skorzystać z procedury upadłości konsumenckiej.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć każda osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która stała się niewypłacalna i utraciła zdolność do regulowania swoich należności. Obecnie co do zasady wszelkie wnioski i informacje dotyczące postępowania upadłościowego udostępnia się poprzez system teleinformatyczny Krajowego Rejestru Zadłużonych. Wiele osób, nie mających zaawansowanej wiedzy informatycznej, ma problem z poruszaniem się w tym systemie dlatego warto wybrać profesjonalnego pełnomocnika z naszej Kancelarii, który pomoże bezpiecznie przejść przez całą procedurę.

Upadłość konsumencka- dlaczego właśnie my mamy Ci w tym pomóc?

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach dotyczących ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W naszym zespole znajduje się doradca restrukturyzacyjny, który występuje w postępowaniach po ogłoszeniu upadłości w roli syndyka masy upadłości. To umożliwia kompleksowe doradztwo również na etapie postępowania po ogłoszeniu upadłości. Nasz klient ma komfort opieki prawnej w całym procesie oddłużeniowym. Nie zostawiamy dłużnika samego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej- w momencie kiedy pojawiają się zagadnienia wymagające pomocy prawnika. Ponadto nieustannie się szkolimy z zakresu przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej oraz wiedzy informatycznej dotyczącej działania systemu teleinformatycznego KRZ.

Upadłość konsumencka- jak rozpocząć całą procedurę?

Jeśli planujemy ogłosić upadłość konsumencką należy podjąć pewne działania przygotowawcze. Należy zebrać dokumentację dotyczą zadłużenia- zawarte umowy pożyczek i kredytów, ugody z wierzycielami, wezwania do zapłaty itp. Jeśli są prowadzone postępowania egzekucyjne- należy zwrócić się do komornika z wnioskiem o sporządzenie spisu prowadzonych postępowań. Warto sporządzić spis wartościowych składników swojego majątku jak np. nieruchomości, samochody, motorowery i skutery. Oczywiście procedura jest o wiele szybsza i prostsza jeśli dłużnik nie posiada żadnego majątku podlegającego likwidacji. Warto być również zorientowanym w wysokości kosztów swojego utrzymania- ile wydajemy na utrzymanie gospodarstwa domowego, ile na jedzenie, ile na opłaty za media, ile na lekarstwa i leczenie. Znaczenie ma również czy dłużnik ma na utrzymaniu innych członków rodziny np. małoletnie dzieci.

Upadłość konsumencka- ale czy jestem konsumentem?

Konsument to osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Zasadniczo więc są to osoby nie wpisane do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub z niej wykreślone. Wśród konsumentów znajdują się również osoby, które kiedyś wprawdzie prowadziły działalność gospodarczą, ale obecnie już jej nie kontynuują.

Upadłość konsumencka- kto i jak ją ogłasza?

Pierwszym etapem jest złożenie w Sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości. Obecnie dokonuje się tego zasadniczo poprzez system teleinformatyczny KRZ. Jeśli dłużnik zdecyduje się jednak na wniosek pisemny i tak będzie musiał zarejestrować się w systemie teleinformatycznym ponieważ poprzez system powinna być prowadzona korespondencja z Sądem, a potem z syndykiem. Na tym etapie pomoc prawna Kancelarii polega na sporządzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem oraz złożeniu go poprzez system KRZ. Sporządzenie wniosku poprzedzamy analizą sytuacji dłużnika w oparciu o przedstawione dokumenty- tak by odpowiednio doradzić, a także wskazać, czego dłużnik może się spodziewać na dalszym etapie postępowania. W razie skorzystania z naszej pomocy prawnej dłużnik nie ma obowiązku posiadania własnego konta i dokonywania czynności poprzez KRZ- te wszystkie czynności, a także korespondencję z z Sądem wykonuje profesjonalny pełnomocnik z naszej Kancelarii.

Złożony wniosek jest rozpatrywany przez Sąd Rejonowy właściwy miejscowo dla dłużnika. Jeśli stan niewypłacalności dłużnika został należycie wykazany, a sam wniosek nie ma braków Sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika, które jest następnie publikowane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Postępowanie upadłościowe po ogłoszeniu upadłości

Po wydaniu przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości następuje właściwe postępowanie, którego celem jest oddłużenie upadłego, a także zaspokojenie jego wierzycieli w jak największym stopniu. Na tym etapie postępowania egzekucyjne prowadzone przez komornika zostają zawieszone, a następnie umorzone. W postępowaniu pojawia się natomiast syndyk masy upadłości, który dokonuje zajęcia majątku dłużnika a następnie jego likwidacji. Upadły zobowiązany jest do udzielania syndykowi wszelkich informacji dotyczących swojego majątku i swojej sytuacji osobistej i majątkowej. Upadły winien się liczyć z tym, że składniki majątkowe, które wskazał ( samochody, nieruchomości, drogi sprzęt RTV/AGD) zostanie sprzedany. Przez czas trwania postępowania zajęte przez syndyka będzie również wynagrodzenie lub świadczenie emerytalne upadłego do wskazanej przepisami kwoty. Na tym etapie wierzyciele wezwani są do zgłaszania swoich wierzytelności. Często nie wszyscy jednak wierzyciele korzystają z tego uprawnienia, co poprawia sytuację upadłego,

Plan spłaty lub umorzenie zobowiązań

Po likwidacji majątku, a także zweryfikowaniu zgłoszeń wierzytelności oraz sytuacji upadłego syndyk przystępuje do przygotowania projektu planu spłaty lub informacji, że zachodzą przesłanki do umorzenia lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Ta druga sytuacja ma miejsce wówczas, gdy osobista sytuacja upadłego wskazuje, że jest on niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty w sposób trwały lub nietrwały.

Projekt planu spłaty przygotowany przez syndyka masy upadłości obejmuje w szczególności okres, przez który ma trwać czas spłacania przez upadłego swoich zobowiązań oraz wysokość raty miesięcznej. Zasadniczo okres ten oscyluje wokół 36 miesięcy, jednak w pewnych sytuacjach może być on krótszy lub dłuższy- nawet do 84 miesięcy.

Upadły oraz każdy z wierzycieli ma prawo wypowiedzieć się co do propozycji syndyka masy upadłości obejmującej projekt planu spłaty wierzycieli lub informację, że zachodzą przesłanki umorzenia zobowiązań upadłego.

Postanowienie Sądu kończące postępowania upadłościowe

Mając do oceny propozycję syndyka masy upadłości oraz stanowiska upadłego i jego wierzycieli, którzy zgłosili swoje wierzytelności w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości, Sąd wydaje postanowienie w którym ustala plan spłaty wierzycieli albo umarza lub warunkowo zobowiązania upadłego. To postanowienie po swoim uprawomocnieniu się staje się przepustką do wolności finansowej dłużnika. Dłużnik odzyskuje władztwo nad swoim majątkiem, wynagrodzenie jest zwalniane spod zajęcia syndyka masy upadłości. Upadły zobowiązany jest realizować sumiennie plan spłaty przez wskazany w postanowieniu Sądu okres oraz przedkładania stosownych sprawozdań. Po realizacji planu spłaty reszta zobowiązań upadłego jest umarzana i kończy się obowiązek zaspokajania wierzycieli. Dłużnik staje się wolny od swoich zaległych zobowiązań, nawet, jeśli zgodnie z postanowieniem Sądu, spłacił je tylko w nieznacznej części. Co istotne wysokość raty objętej planem spłaty nie ulega waloryzacji i jest stała przez cały okres planu spłaty.

Upadłość konsumencka- ile to kosztuje?

Opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości to 30,00 zł. Koszty samego postępowania- tj. w szczególności wynagrodzenie syndyka oraz dodatkowe koszty związane z utrzymaniem i likwidacją masy upadłości zależne są od wielkości zadłużenia, ilości wierzycieli, majątku, który wymaga likwidacji. Zasadniczo koszty te pokrywane są ze środków zgromadzonych w masie upadłości pochodzących z likwidacji zajętego majątku. Pomoc prawna naszej Kancelarii w przygotowaniu i złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości oraz doradztwo w czasie trwania całego postępowania wyceniane jest w oparciu o stan skomplikowania danej sprawy. Wycena wynagrodzenia kancelarii dokonywana jest indywidualnie i zależnie od nakładu naszej pracy.

Co dzieje się z mieszkaniem bądź domem jednorodzinnym w którym zamieszkuje dłużnik, po ogłoszeniu jego upadłości konsumenckiej?

Wiele osób zastanawia się co stanie się z domem lub mieszkaniem dłużnika po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Tu rozwiązań może być kilka. Nie ma problemu jeśli mieszkanie lub dom, w którym zamieszkuje dłużnik nie stanowi jego własności- jest to na przykład obiekt najmowany lub udostępniany za darmo przez rodziców. Wówczas właściciele zachowają swoje prawo własności. Jeśli natomiast właścicielem lub współwłaścicielem jest sam dłużnik- dom lub mieszkanie jako składnik majątku zostanie zlikwidowany, a więc sprzedany w drodze licytacji lub przetargu. Dłużnikowi przysługują jednak środki ze sprzedaży na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych przez określony przez sąd czas. W pewnych szczególnych sytuacjach, jeśli nieruchomość ma tzw. charakter trudnozbywalny - tj. ze względu na stan faktyczny lub prawny trudno znaleźć nabywcę- sąd na wniosek może wyłączyć z masy upadłości nieruchomość lub udział we własności nieruchomości dłużnika.

Upadłość konsumencka- czy syndyk masy upadłości sprzeda cały majątek dłużnika?

Syndyk masy upadłości zobowiązany jest zlikwidować składniki zgromadzone w masie upadłości, a zatem sprzedać i spieniężyć rzeczy stanowiące własność dłużnika. We wniosku o ogłoszenie upadłości należy wskazać majątek podlegający likwidacji np. samochód, mieszkanie, sprzęt RTV znacznej wartości, dzieła sztuki itp. Uzyskane środki przeznaczane są na pokrycie kosztów postępowania oraz zaspokojenie wierzycieli. W bardzo szczególnych sytuacjach istnieje jednak możliwość wyłączenia danego składnika z masy upadłości. Dokonuje tego Sąd na uzasadniony wniosek uprawnionego. Nasza Kancelaria sporządza wnioski tego typu i składa je w imieniu upadłego lub osoby, której przysługuje prawo do mienia podlegającego wyłączeniu. W pewnych sytuacjach istnieje również możliwość zachowania majątku przez dłużnika w razie skorzystania z przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej układowej.

Upadłość konsumencka układowa

Obecne przepisy prawa upadłościowego umożliwiają osobie fizycznej, która popadła w stan niewypłacalności również restrukturyzację jej zobowiązań poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Tak zwana upadłość układowa pozwala zachować majątek i renegocjować z wierzycielami terminy spłaty, a nawet częściowe ich umorzenie. Zawarcie układu w upadłości konsumenckiej wyłącza możliwość ustalenia planu spłaty. Nasza Kancelaria zajmuje się również przygotowywaniem wniosków o otwarcie takiego postępowania.

Upadłość konsumencka- czy jest dla każdego?

Jeśli jesteście Państwo obciążeni długami, ale nie wiecie czy opisana wyżej procedura jest odpowiednia właśnie dla Was- zapraszamy na konsultacje prawne w naszej Kancelarii. W oparciu o przedstawione dokumenty i opis Państwa sytuacji osobistej i majątkowej nasz radca prawny doradzi Państwu czy można skorzystać z przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej czy tez lepiej poszukać innych rozwiązań prawnych, które pomogą Państwu w obecnej trudnej sytuacji finansowej. W czasie spotkania będziecie Państwo mogli poznać odpowiedzi na własne bardziej szczegółowe pytania dotyczące całej procedury, a także rozwiać indywidualne obawy dotyczące postępowania oddłużeniowego.

Upadłość konsumencka- a co, gdy jestem wierzycielem?

Jeśli są Państwo wierzycielem dłużnika, który właśnie ogłosił upadłość konsumencką również możecie skorzystać z naszej pomocy prawnej. Oferowane przez nas usługi prawne obejmują sformułowanie i złożenie zgłoszenia wierzytelności w systemie teleinformatycznym KRZ. Nie musicie Państwo zakładać konta w KRZ i tracić czasu na przejście wszystkich pytań i zagwozdek informatycznego formularza. Państwa pełnomocnik profesjonalny- radca prawny naszej Kancelarii dokona wszystkich czynności za Państwa. Nieważne czy wierzycielem jest osoba fizyczna czy też osoba prawna- każdy ma prawo zgłosić swoją wierzytelność w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości.

Upadłość konsumencka- jak się do Was zgłosić?

Jeżeli są Państwo zainteresowani pomocą prawną naszej Kancelarii przy sporządzeniu i złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości zapraszamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu w celu ustalenia indywidualnego terminu spotkania. Zachęcamy by na spotkanie zabrać ze sobą dokumenty dotyczące zadłużenia i ogólny spis wierzytelności.