Polityka Prywatności

 

Informacje ogólne

Szanując prawo do prywatności i ochrony danych osób, które udostępniają nam swoje dane osobowe informujemy, że pozyskane przez nas dane przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa unijnego i krajowego oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony jest Kancelaria Radcy Prawnego Sławomir Sosna, ul. W. Kubsza 27, 44-300 Wodzisław Śląski, REGON:240353020, NIP: 6472293314, e-mail: s.sosna@kancelaria-sosna.pl

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe zbierane przez Administratora Danych Osobowych są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Administrator Danych Osobowych przetwarza jedynie dane osobowe, które użytkownik podał w związku z korzystaniem ze strony internetowej.
Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie:

 • zawarcia i wykonania umowy, w tym do wystawienia faktury lub rachunku i realizacji usługi (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail),
 • nawiązania współpracy (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, inne dane podane przez kandydata w formularzu kontaktowym)

Jakie dane zbieramy?

Administrator Danych Osobowych zbiera lub może zbierać następujące dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w serwisie lub bezpośredniego kontaktu ze strony użytkownika (mailowego, telefonicznesgo):

 • dane identyfikacyjne (m.in. imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia),
 • dane kontaktowe (numer telefonu, adres, adres e-mail),
 • dane dotyczące zatrudnienia,
 • inne dane przekazane przez użytkownika w trakcie kontaktu z Administratorem
W związku z wypełnieniem formularza kontaktowego użytkownik otrzymuje dostęp do niniejszej Polityki Prywatności oraz danych o Administratorze Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do nawiązania kontaktu z Administratorem.

Przeglądanie zawartości strony internetowej nie wymaga podawania danych osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia.

Administrator nie profiluje danych osobowych użytkowników.

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 • niezbędny do realizacji umów zawartych za pośrednictwem strony, w tym także po ich wykonaniu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności;
 • do czasu ustania celu przetwarzania danych tj. zakończenia danego procesu rekrutacji, jeśli zgoda na przetwarzanie danych dotyczyła wyłącznie danego procesu rekrutacji do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania danych osobowych użytkownika na podstawie odrębnej zgody;
 • do zakończenia roku kalendarzowego, następującego po roku w którym złożona została aplikacja, jeżeli zgoda dotyczyła przetwarzania danych osobowych na rzecz organizowanej przez ADO większej ilości procesów rekrutacyjnych, w tym tych, które uruchomione zostały już po złożeniu dokumentów aplikacyjnych w trakcie trwania wskazanego w tym punkcie okresu czasu;
 • ADO przechowuje dane osobowe użytkowników również w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących na nim zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań użytkownika, utrzymywania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom. Okres przetwarzania danych w powyższych przypadkach określany jest indywidualnie, nie może przekroczyć jednak 10 lat od momentu realizacji powyższych celów.

Uprawnienia użytkownika

Administrator zapewnia użytkownikom realizację wskazanych niżej uprawnień. W celu ich realizacji należy wysłać odpowiednią prośbę pocztą elektroniczną na adres: s.sosna@kancelaria-sosna.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Sławomir Sosna ul. Rybnicka 45, 44-313 Wodzisław Śląski.

Użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do treści danych,
 • sprostowania/zaktualizowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator rozpatruje zgłoszone żądania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili ich otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć żądania użytkownika we wskazanym terminie, to poinformuje użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu i wskaże termin rozpatrzenia zgłoszenia, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.

Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy Administrator Danych Osobowych może udostępniać zebrane dane do podmiotów obejmujących: pracowników, współpracowników, firmy kurierskie, podmioty świadczących na naszą rzecz usługi IT. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Odbiorcom niewskazanym powyżej przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałby na jakąkolwiek identyfikację użytkowników.

Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe i ochronić je przed działaniem osób trzecich, a także wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich przetwarzania w sposób zapewniający ochronę przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich, uszkodzeniem, zniekształceniem, zniszczeniem lub utratą.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza EOG.

Cookies

Stosowane przez Administratora Danych Osobowych cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików cookies.

Administrator Danych Osobowych ma uprawnienie do zmiany niniejszego dokumentu, aktualna treść Polityki Prywatności dostępna jest na stronie internetowej.

Niniejszy dokument nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.